Hysbysiad penu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr.

Copi o'r hysbysiad PDF ar gyfer 2022-23

Notice for the appointment of the date for the excersise of electors rights.

Copy of the PDF Notice for 2022-23

Hysbysiad Cwblhau Archwiliad am blynyddoedd yn gorffen 31Mawrth 2020, 2021 a 2022
Notice of Conclusion of Audit for years ending  31 March 2020, 2021 and 2022

 

Vacancies

Clerc y Dref / Swyddog Cyllid Cyfrifol

Cyflog: Pwynt Graddfa Gyflog NALC SCP 35-38. Pro rata 27 awr yr wythnos (£21.57-£23.15ph).

Mae cyfle cyffrous wedi codi i arwain tîm bychan o bump ynghyd â staff caffi yn rhifo o leiaf 4 yn dibynnu ar y tymor. Y Rheolwr Cyfleusterau sy'n rheoli'r staff sy'n rhedeg yr adeilad gan gynnwys y caffi.

Mae gan y Cyngor Tref swyddfa yn Y Plas sy'n rhentu swyddfeydd eraill, neuadd fawr ac ystafelloedd eraill ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau. Mae gan Y Plas gaffi a thiroedd gan gynnwys ardaloedd ar brydles i'r clwb rygbi, y clwb pêl-droed, meithrinfa leol, gardd gymunedol a ffermwr lleol. Mae yna hefyd faes chwarae, un o ddau randir a reolir, trac pwmpio a chae Astro turf bach.

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am gloc trawiadol y dref, y gofeb ryfel a'r toiledau cyhoeddus.

Mae Machynlleth yn dref farchnad yng Ngogledd Powys gyda phoblogaeth o tua 2,300 ym Biosffer Dyfi wrth y porth i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae ganddi Amgueddfa Celf Fodern (MOMA), llawer o siopau bywiog, annibynnol a marchnad wythnosol lwyddiannus sy'n cael ei rhedeg gan y Cyngor. Mae bywyd diwylliannol llewyrchus gyda gwyliau cerdd, llenyddol a chomedi yn y dref.

Bydd dyletswyddau yn cynnwys:

        Rheoli cyfeiriad strategol y Cyngor Tref ac ymgyrchoedd marchnata

        Goruchwylio'r broses gyllidebol

        Ymgysylltu â’r gymuned leol a grwpiau cymunedol er budd y dref a’i thrigolion

        Gweithio'n adeiladol gydag aelodau etholedig a swyddogion a rhoi cyngor cadarn i'r Cyngor

        Rheoli materion y cyngor o ddydd i ddydd

        Mynychu cyfarfodydd y Cyngor a'i Bwyllgorau

        Sicrhau bod Cofnodion pob cyfarfod yn cael eu cymryd, eu cynhyrchu i'w cymeradwyo gan y Cyngor, Pwyllgorau neu Is-bwyllgorau ac yna eu cadw'n ddiogel

        Cynghori’r Cyngor ar ei bwerau cyfreithiol ar gyfer unrhyw gamau y gallai ddymuno eu cymryd

        Sicrhau bod yr holl faterion sydd wedi’u datrys yn gywir a pholisïau mabwysiedig y Cyngor yn cael eu dilyn a bod camau priodol yn cael eu cymryd a datblygu polisïau newydd

        Cynnal gwerthusiadau staff er mwyn arwain, rheoli a meithrin staff

        Bod yn gyfrifol am gynnal asesiadau risg Iechyd a Diogelwch yn unol â'r Ddeddf

        Nodi a dwyn i sylw'r Cyngor newidiadau y gall fod eu hangen ym mholisïau ac arferion y Cyngor yng ngoleuni deddfwriaeth newydd

        Goruchwylio datblygiad prosiectau a gyflawnir gan y Cyngor a gwneud y mwyaf o incwm o bartneriaethau, cyllid allanol a nawdd

        Bod â chyfrifoldeb cyffredinol am reoli a chynnal y tir a’r adeiladau sy’n gyfrifoldeb y Cyngor.

        Ymchwilio i brosiectau i'w hystyried gan y Cyngor Tref.

Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar Dystysgrif mewn Gweinyddu Cynghorau Lleol (neu rhaid ei chael o fewn 12 mis).

I gael rhagor o fanylion a disgrifiad swydd, e-bostiwch town-clerk@machynlleth-tc.gov.uk neu drwy'r post anfonwch at Clerc y Dref, Cyngor Tref Machynlleth, Y Plas, Ffordd Aberystwyth, Machynlleth, SY20 8ER neu dros y ffôn ar 01654 702571.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 10ed 2023

Cynhelir cyfweliadau ddiwedd mis Tachwedd.

Town Clerk/ Responsible Finance Officer

Salary: NALC Salary Scale Point SCP 35-38. Pro rata 27 hours per week (21.57-£23.15ph).

An exciting opportunity has arisen to lead a small team of five along with café staff numbering a minimum of 4 depending on the season. The Facilities Manager line manages the staff running the building including the café.

The Town Council has an office within Y Plas which rents out other office space, a large hall and other rooms for activities and events. Y Plas has a café and grounds including areas leased to the rugby club, the football club, a local nursery, a community garden and a local farmer. There is also a playground, one of two managed allotments, a pump track and small Astro turf pitch.

The Council is responsible for the impressive town clock, war memorial and public toilets.

Machynlleth is a market town in North Powys with a population of around 2,300 in the Dyfi Biosphere at the gateway to Snowdonia National Park. It has a Museum of Modern Art (MOMA), many lively, independent shops and a successful weekly market run by The Council. There is a flourishing cultural life with music, literary and comedy festivals in the town.

Duties will include:

 • To manage the strategic direction of the Town Council and marketing campaigns
 • To oversee the budgetary process
 • Engage the local community and community groups for the benefit of the town and its residents
 • Work constructively with elected members and officers and provide sound advice to the Council
 • Manage the day-to-day affairs of the council
 • Attend meetings of the Council and its Committees
 • Ensure that Minutes of all meetings are taken, produced for approval by Council, Committee or Sub Committee and then kept safely
 • Advise the Council on its legal powers for any action that it may wish to undertake
 • Ensure that all properly resolved matters and adopted policies of the Council are followed and appropriate action taken and to develop new policies
 • Undertake staff appraisals in order to lead manage and nurture staff
 • To be responsible for the conducting of Health and Safety risk assessments in accordance with the act
 • Identify and to bring to the attention of the Council changes that may be required in Council policy and practice in the light of new legislation
 • To oversee progression of projects undertaken by the Council and maximise income from partnerships, external funding and sponsorship
 • To have overall responsibility for the management and maintenance of the land and buildings that are the responsibility of the Council.
 • To research projects for consideration of the Town Council.

The candidate must hold (or must obtain within 12 months) the Certificate in Local Council Administration.

For more details and the job description please email town-clerk@machynlleth-tc.gov.uk or by post send to Town Clerk, Machynlleth Town Council, Y Plas, Aberystwyth Road, Machynlleth, SY20 8ER or by telephone on 01654 702571.

Closing date for applications 10th November 2023

Interviews will be held late November.

 

 

 

Oedi mewn cymeradwyo awdit / Delayed audit approval.

Copi PDF o Hysbysiad Medi 30 / PDF Notice September 30th 2022

 

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20, 2020-21,
2021-22
Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i swyddog ariannol cyfrifol Cyngor Tref Machynlleth lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fodyn cyflwyno'n deg sefyllfa ariannol Cyngor Tref Machynlleth ar ddiwedd y flwyddyn ac incwm a gwariant y Cyngor am y flwyddyn. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin yn dilyn diwedd y flwyddyn perthnasol ar Fawrth 31.

Roedd y swyddog ariannol cyfrifol wedi llofnodi a thystio'r cyfrifon ar 8fed o Orffennaf 2022.

Mae rheoliad15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y swyddog ariannol cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i'r Cyngor gymeradwyo 'r cyfrifon. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin yn dilyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Nid yw'r Cyngor wedi gallu cwrdd i gymeradwyo'r cyfrifon gan nad oedd y swyddog ariannol cyfrifol eto wedi paratoi y cyfrifon.


Dyddiad yr Hysbysiad
8/7/22
Dewi Wyn Jones
Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol y Cyngor.
Certification and approval of annual accounts for 2019-20, 2020-21,
2021-22

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Machynlleth Town Council sign and date the statement of accounts, and certify that it presents fairly the financial position of Machynlleth Town Council at the end of the year and the Council’s income and expenditure for the year. The Regulations required that this be completed by 30 June following the year end on March 31.

The Responsible Financial Officer signed and certified the accounts on 8th of July 2022.

Regulation 15(2) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that following the certification by the Responsible Financial Officer referred to above, the Council must approve the accounts. The Regulations require that this be completed by 30 June following the end of the financial year.

The Council was unable to meet to approve the accounts as the Responsible Financial Officer had not yet prepared the accounts.


Date of Notice
8/7/22
Dewi Wyn Jones
Clerk and Responsible Financial Officer
Hanes a Diwylliant Lleol

Mae tystiolaeth o anheddiad dynol yn ardal Machynlleth yn dyddio mor bell yn ôl â'r Oes Efydd Gynnar (tua 2750 o flynyddoedd yn ôl) gyda thystiolaeth o weithgarwch mwyngloddio copr o fewn milltir i ganol y dref. Efallai fod chwedl ‘Cantre’r Gwaelod’, y ddinas odidog a’r gwastadeddau ffrwythlon sydd bellach ar goll o dan y tonnau ger Aberdyfi yn sôn am y cyfnod hwn, neu am ymsefydlwyr ymhellach yn ôl yn niwloedd amser – o bosibl mor bell yn ôl â’r diwedd. o'r oes iâ pan fydd cynnydd sylweddol yn lefel y môr yn ail-lunio arfordir Prydain. Adeiladodd y Rhufeiniaid gaer fechan ym Mhennal, rhyw bedair milltir i'r gorllewin o Fachynlleth, ac mae tystiolaeth archeolegol yn awgrymu bod aneddiadau Rhufeinig cymedrol yn yr ardal o amgylch y gaer hon.


Un o'r cyfeiriadau ysgrifenedig cynharaf at Fachynlleth yw Siarter Frenhinol 1291, a roddwyd gan Edward I i Owen de la Pole Arglwydd Powys. Caniataodd y Siarter hon i Fachynlleth gynnal marchnad bob dydd Mercher a dwy ffair y flwyddyn, traddodiad sy’n parhau hyd heddiw. Mae’n amlwg bod y farchnad a’r ffeiriau wedi helpu Machynlleth i ffynnu drwy gydol y cyfnod Canoloesol a hyd at Oes Fictoria gyda thystiolaeth i awgrymu bod anifeiliaid yn dod ar werth o bob rhan o Gymru ac mor bell i ffwrdd â Henffordd a Swydd Amwythig.


Mae gan y dref hanesyddol hon nifer o adeiladau diddorol yn ogystal ag adeilad Senedd Owain Glyndwr. Mae'r Royal House sy'n sefyll ar y brif ffordd drwodd yn enghraifft wych o dy canoloesol. Credir bod twyllwr o'r enw Dafydd Gam wedi ei garcharu yn y Royal House rhwng 1404 a 1412 am geisio llofruddio Owain Glyndwr. Yn dilyn ei ryddhau, mae hanesion hanesyddol yn dangos i Dafydd fynd ymlaen i ymladd ochr yn ochr â Harri V ym Mrwydr Agincourt ac, yn wir, caiff ei enwi ymhlith y meirw yn Henry V gan Shakespeare.


Traddodiad arall sy'n gysylltiedig â'r Royal House yw i Siarl I aros yno yn 1643 - ac felly yr enw 'Royal House'. Ar 29 Tachwedd 1644, ger Pont Dyfi, bu brwydr rhwng byddin Oliver Cromwell o dan orchymyn Syr Thomas Myddleton o Gastell y Waun a'r Brenhinwyr. Lladdwyd llawer a llosgwyd nifer o dai ym Machynlleth oedd yn cael eu meddiannu gan Frenhinwyr.


Yn y 19eg ganrif, priododd merch tirfeddiannwr lleol amlwg â'r Is-iarll Seaham, ail fab trydydd Marcwis Londonderry a gwnaethant eu cartref ym Mhlas Machynlleth. Ar farwolaeth ei dad, daeth Is-iarll Seaham yn Iarll Vane. Codwyd y twr cloc mawreddog sy’n sefyll yng nghanol Machynlleth ar safle hen Neuadd y Dref gan drigolion y dref i ddathlu dyfodiad oed Charles Stewart Vane-Tempest, Is-iarll Castlereagh, mab hynaf Iarll Vane a’i wraig. Gosodwyd y garreg sylfaen ar 15 Gorffennaf 1874. Un arall o’u meibion, yr Arglwydd Herbert Vane-Tempest oedd yr aelod olaf o’r teulu i fyw yn y Plas. Cafodd ei ladd mewn gwrthdrawiad trên Aber-miwl ar Reilffyrdd y Cambrian, ac ar ôl ei farwolaeth, defnyddiwyd Plas Machynlleth yn gyntaf fel cyfleuster milwrol yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yna ei roi i drigolion y dref.


Er gwaethaf hanes gwleidyddol cyfoethog Machynlleth ac isddiwylliant ecolegol ac amgen cyfoes, mae hefyd wedi chwarae rhan bwysig yn hanes roc a rôl. Mae Robert Plant o Led Zeppelin wedi bod yn berchen ar eiddo yma ers yn fachgen ac ysgrifennodd yr eiconig 'Stairway to Heaven' yn ogystal â llawer mwy o ganeuon ym mwthyn Bron-Yr-Aur ychydig y tu allan i Fachynlleth.


 

Local History and Culture 

 

There is evidence of human settlement in the Machynlleth area dating as far back as the Early Bronze Age (c. 2750 years ago) with evidence of copper mining activity within a mile of the town centre. It may be that the legend of 'Cantre'r Gwaelod', the magnificent city and fertile plains now lost beneath the waves near Aberdyfi speaks of this period, or of settlers further back in the mists of time - possibly as far back as the end of the ice age when significant sea-level rises re-shaped the coast of Britain. The Romans built a small fort at Pennal, some four miles west of Machynlleth, and archaeological evidence suggests there was modest Roman settlement in the area around this fort.

One of the earliest written references to Machynlleth is the Royal Charter of 1291, granted by Edward I to Owen de la Pole the Lord of Powys. This Charter allowed Machynlleth to hold a market every Wednesday and two fairs a year, a tradition that continues to this day. It is clear that the market and fairs helped Machynlleth to thrive throughout the Medieval period and right through to the Victorian era with evidence to suggest that animals came for sale from across the length and breadth of Wales and as far afield as Hereford and Shropshire.

This historic town boasts a number of interesting buildings in addition to Owain Glyndwr's Parliament building. Royal House which stands on the main through road is a great example of a medieval house. It is believed that a rogue by the name of Dafydd Gam was imprisoned at Royal House between 1404 and 1412 for attempting to assassinate Owain Glyndwr. Following his release, historic annals show that Dafydd went on to fight alongside Henry V at the Battle of Agincourt and, indeed, he is named amongst the dead in Shakespeare's Henry V.

Another tradition associated with Royal House is that Charles I stayed there in 1643 - and hence the name 'Royal House'. On 29 November 1644, near Dyfi Bridge, a battle took place between Oliver Cromwell's army under the command of Sir Thomas Myddleton of Chirk Castle and the Royalists. Many were killed and a number of houses in Machynlleth that were occupied by Royalists were burned down.

In the 19th century, the daughter of a prominent local landowner married Viscount Seaham, the second son of the third Marquess of Londonderry and they made their home in Plas Machynlleth. On the death of his father, Viscount Seaham became Earl Vane. The grand clock tower which stands in the centre of Machynlleth on the site of the old Town Hall was erected by the townspeople to celebrate the coming of age of Charles Stewart Vane-Tempest, Viscount Castlereagh, the eldest son of Earl Vane and his wife. The foundation stone was laid on 15 July 1874. Another of their sons, Lord Herbert Vane-Tempest was the last member of the family to live at the Plas. He was killed in the Abermule train collision on the Cambrian Railways, and after his death, Plas Machynlleth was firstly used as a military facility during the Second World War then given to the townspeople.

Despite Machynlleth's rich political history and contemporary ecological and alternative subculture, it has also played an important role in the history of rock and roll. Led Zeppelin's Robert Plant has owned property here since he was a boy and penned the iconic 'Stairway to Heaven' as well as many more songs in Bron-Yr-Aur cottage just outside Machynlleth.

Clock Proposal Document

Can be viewed here.